Thái độ của nhân viên xã hội đối với nghề công tác xã hội (Nghiên cứu tại một số cơ sở, tổ chức xã hội tỉnh Lâm Đồng). Luận văn ThS. Công tác xã hội

Link đọc bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35452
Thái độ nghề nghiệp là một  trong  những  vấn đề đƣợc quan tâm nghiên cứu  từ rất sớm ở phƣơng Tây. Từ những năm nửa đầu của thế kỷ2 0, một số nhà nghiên cứu 3phƣơng Tây đã bắt đầu tập trung nghiên cứu vấn đềnày. Ởđây, tôi chỉxin giới thiệu vềmột bài báo tổng hợp các nghiên cứu vềthái độđã đƣợc tác giảvận dụng trong việc phân tích, so sánh với  một sốkết quảnghiên cứu trong đềtài của mình nhằm làm rõ và minh chứng đểtăng tính khách quan cho một đềtài nghiên cứu định tính có quy mô nhỏ.
Employee  attitudes  and  job  satisfaction"[49](Thái độ của người lao động và sựhài lòng trong công việc)là một bài báo khoa học dựa trên các nghiên cứu trong lĩnh vực thái độ của ngƣời lao động, đặc  biệt là sự hài lòng nghề nghiệp để chỉ ra một số khoảng cách giữa nhậnthức của ngƣời quản lý nhân sựvà các kết quả khoa học.
Bài viết  nhận  diện  3  khoảng cách lớn  giữa  thực hành nhân sựvà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thái độ của ngƣời lao động nói chung và đặc biệt tập trung vào sựhài lòng của họđối với công việc. Bao gồm: Các yếu tốảnh hƣởng đến thái độ của ngƣời lao động; Kết quảcủa thái độtích cực và tiêu cực; Làm thế nào để đo lƣờng và tác động đến thái độ của ngƣời lao động...

                                  Kết quả hình ảnh cho thái độ của nhân viên xã hội đối với nghề công tác xã hội

Nhận xét