Bài đăng

Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn thương mại bằng biện pháp dân sự theo pháp luật Việt Nam

Tổng quan về dịch tễ học, cơ chế và chẩn đoán tổn thương gan do thuốc

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự

Tách dòng, thiết kế vector và chuyển gen GmEXP1 vào cây thuốc lá Nicotinana tabacum

Khuôn khổ pháp lý quốc tế đảm bảo sự hợp tác giữa các quốc gia trong việc khai thác và sử dụng công bằng tài nguyên nước lưu vực sông Mê Công

Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu qua việc giảng dạy phương trình hàm"

Pháp luật Việt Nam;Thiết chế ba bên;Quan hệ lao động;Luật lao động

Cơ sở dữ liệu mờ và ứng dụng

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ 3D (SỐ HÓA, TẠO LẬP METADATA CẤU TRÚC TRONG, METADATA MÔ TẢ DỮ LIỆU)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NHẬN DẠNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG - NHẬN DẠNG DUY NHẤT - PHẦN 1: ĐƠN VỊ VẬN TẢI CÁ NHÂN