Ứng dụng cây quyết định mờ trong khai phá dữ liệu

Mô tả lý thuyết về khai phá dữ liệu (KPDL), cây quyết định và độ đo mờ nói chung, kỹ thuật về KPDL. Trình bày thuật toán quy nạp cây quyết định mờ: biểu diễn của nhận thức không chắc chắn trong bài toán phân loại, định lượng nhận thức không chắc chắn, luật phân loại mờ và nhập nhằng phân loại, quy nạp cây quyết định mờ, đưa ra những ưu khuyết điểm của thuật toán. Giới thiệu về cài đặt thuật toán và chương trình mô phỏng thuật toán quy nạp xây dựng cây quyết định mờ
Mời bạn đọc bài viết đầy đủ tại đây:

Nhận xét