Vai trò các tổ chức xã hội đối với phát triển xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Title: Vai trò các tổ chức xã hội đối với phát triển xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Authors: Thang, Văn Phúc
Keywords: Vai trò tổ chức, Quản lý xã hội,Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 11 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20571
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


Nhận xét

Đăng nhận xét