Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý chất lượng dịch vụ Internet cố định của VNPT Nghệ An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3720
Tiêu đề tiếng anh: The application of information technology in management of fixed Internet service quality of Nghe An VNPT
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 84 tr


Nhận xét