Tìm hiểu đặc điểm của đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn nước ta hiện nay

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25545

Ở Việt Nam, sự phát triển tri thức khoa học xã hội và nhân văn chỉ trở thành nền khoa học sau
khi Đảng lãnh đạo cách mạng thành công. Khoa học xã hội và nhân văn là một lĩnh vực tri thức đặc
thù, là sản phẩm lao động nhận thức khoa học và sáng tạo mà chủ thể là con người (cá nhân hay tập
thể). Nó bị quy định và phản ánh đầy đủ các điều kiện thực tiễn khách quan, nhất là điều kiện kinh tế -chính trị - xã hội. Nó có đối tượng nghiên cứu đặc biệt trong hệ thống phân loại các đối tượng các
khoa học. Đó là tìm hiểu về con người và xã hội nhằm nắm bắt các quy luật xã hội và nhân văn đang
tồn tại thông qua hoạt động của con người. Vì thế, các quy luật ấy vừa mang tính khách thể, vừa mang tính chủ thể.

Từ xuất phát điểm nói trên, người ta có thể tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển
kinh tế xã hội với sự phát triển khoa học xã hội và nhân văn. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung đi sau vào làm rõ vai trò tác động độc lập tương đối của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát
triển kinh tế xã hội ở khía cạnh đổi mới tư duy về phát triển kinh tế từ sau đổi mới. Qua đó bước đầu
chỉ ra những đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế của nước ta hiện
nay.

Nhận xét