Tiểu thuyết Cơn bão đã đến

Authors: Nguyễn, Công Hoan
Keywords: Văn học Việt Nam
Tiểu thuyết
Issue Date: 2005
Publisher: Springer
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32721
Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh


Nhận xét