Tài phát điển hóa Bộ luật Dân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời đại pháp quyền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25324
Authors: Bùi, Thị Thanh HằngĐỗ, Giang Nam
Keywords: Phát triển bền vững, Pháp quyền, Bộ luật Dân sự,Pháp luật
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHND
Description: 19 tr.
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


Nhận xét