Nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn truyền tin trên mạng Vinaphone

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16182
Xây dựng được hệ thống đảm an toàn truyền dữ liệu và quản lý nhân viên thao tác dữ liệu được xây dựng bằng phần mềm mạng riêng ảo của Cisco kết hợp với thẻ bảo mật RSA SecurID sẽ giúp cho công ty Vinaphone hoàn toàncó thể đáp ứng được các mục tiêu của mình.                                                                            
Luận văn này được thực hiện nhằm muc đich“Nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn truyền tin trên mạng Vinaphone” để đưa lý thuyết vào xây dựng một hệ thống thực sự.
Nội dung của luận văn gồm ba chương được bố cục nhưsau:
Chương1: Giới thiệu các kiến thức cơbản về mạng riêng ảo của Cisco
Chương 2:Giới thiệu các kiến thức cơbản về thẻbảo mật RSA SecureID
Chương3:Cấu hình, cài đặt một mạng riêng ảo và sử dụng SecureID để truy cập vào cơsở dữ liệuthuê bao Vinaphone.

              

Nhận xét