Một số vấn đề về bảo mật thư điện tử

Link bài viết tham khảo: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2676

Làm thế nào để khi gửi e-mail mà không ai khác ngoài người nhận có thể đọc được? Làm thế nào để thông tin khi truyền đi không bị mất hay bị đánh tráo? Hay làm thế nào người nhận biết được thông tin mà họ nhận được là chính xác hay không, nguyên vẹn hay đã bị thay đổi? Vì vậy, vấn đề bảo mật thư điện tử trong khi trao đổi thông tin trên mạng đãđược đặt ra. Đồng thời mong muốn này cũng đã kích thích nhiều người và các nhóm áp dụng các nguyên tắc như: sử dụng mật khẩu, mã hóa dữ liệu, giấu tin để đem lại một e-mail an toàn.


Nhận xét