Xác định đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Việt Nam hiện nay


Authors: Nguyễn, Minh Phương
Keywords: Hành chính, Lãnh thổ, Pháp luật
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 9 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25436
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Nhận xét