Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam

Authors: Phan, Quang Thịnh
Keywords: Hệ thống pháp luật, Đầu tư nước ngoài, Phát triển bền vững, Pháp luật
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 18 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25491
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


Nhận xét