Giải pháp đưa thông tin khoa học và công nghệ đến nông dân

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36681

Khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày càng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá; KH&CN đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả trong lao động, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội.

Đặc biệt trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, người nông dân giữ vai trò chủ thể, KH&CN có vai trò trọng yếu, bảo đảm phát triển bền vững, là điều kiện thiết yếu đem lại hiệu quả cao cho sản xuất nông nghiệp.
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, trong những năm qua hoạt động KH&CN của tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Hoạt động KH&CN đã có những đóng góp thiết thực trong mỗi khâu, mỗi bước, giúp cho việc xây dựng quy hoạch phát triển nông nghiệp sát thực tế và phù hợp với xu hướng phát triển chung của đất nước, nhất là việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích và làm giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn.
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; tập trung đẩy mạnh ứng dụng thành tựu về công nghệ sinh học, thông qua việc tuyển chọn, chuyển đổi, sản xuất các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh; xây dựng, nhân rộng mô hình chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng nông thôn, miền núi.

Nhận xét