Chuyển ngôn ngữ trong biểu diễn yêu cầu phần mềm

Link bài viết tham khảo: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5882

 Trình bày tổng quan về chuyển ngôn ngữ trong biểu diễn yêu cầu phần mềm. Tìm hiểu phương pháp chuyển ngôn ngữ : phương pháp chuyển đổi; tinh chỉnh yêu cầu; xác định sự kiện (cặp sự kiện trạng thái bắt đầu và kết thúc, sự kiện đơn, sự kiện sau tinh chỉnh, sự kiện tinh chỉnh); xây dựng bảng hỏi. Áp dụng và mở rộng hệ thống luật mô tả kết hợp của SPSKC, SPSG và SPS về xác suất của nhóm nghiên cứu của BOSCH (SPSC).


Nhận xét