Bàn về đổi mới các thiết chế chủ tịch nước và Chính phủ trong điều kiện xây Nhà nước pháp quyền và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay


Authors: Nguyễn, Thị Hồi
Keywords: Phát triển bền vững, Nhà nước pháp quyền, Pháp luật
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 7 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25352
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


Nhận xét