Đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin trong nghiên cứu và giảng dạy tại trường đại học (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN)

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4058

 Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin trong nghiên cứu và giảng dạy tại trường đại học
Chương 2: Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng trang thiết bị thông tin trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại trường Đại học khoa học tự nhiên -  Đại học quốc gia Hà Nội
Chương 3: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị CNTT trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại trường Đại học khoa học tự nhiên- Đại học quốc gia Hà Nội 
Nhận xét