Đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông tin qua đường dây điện theo chuẩn Homeplug AV

Link bài viết tham khảo: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5000
Mục tiêu nghiên cứu:
-Nghiên cứu tập trung vào việc giải quyết các công việc:
-Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ truyền thông qua đƣờng dây điện
-Nghiên cứu, tìm hiểu tiêu chuẩn HomePlug AV
-Tìm  hiểu  một số  thiết bị  PLC  trên  thị  trường thế  giới và trong nƣớc; thực hiện thí nghiệm kết nối các thiết bị PLC sử dụng mạng điện trong nhà
-Tìm hiểu môi trƣờng truyền dẫn đƣờng dây điện và thuộc tính truyền dẫn của mạng LAN
-Mô phỏng,đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông tin qua đƣờng dây điện theo chuẩn HomePlug AV
-Sử dụng kết quả mô phỏng đạt được để so sánh với thiết bị thực tế


Nhận xét