Đai núi lửa – pluton Đông Nam Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18115
Đai núi lửa-pluton Đông Nam Việt Nam còn được biết đến bằng cái tên rìa lục địa tích cực Đà Lạt hoạt động trong suốt Mesozoi muộn tạo ra những thành tạo địa chất từ đá trầm tích, phun trào đến đá xâm nhập phân bố rộng rãi ở lục địa Đông Nam Việt Nam và đá móng của thềm lục địa Nam Việt Nam.


Nhận xét