Đá sinh vật cháy


Authors: Trần, Nghi
Keywords: Đá phiến cháy
Than bùn thối
Than đá
Đá sinh và chứa dầu khí
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đá sinh vật cháy là đá trầm tích nguồn gốc sinh vật, có thể đốt cháy được. Nó là một loại đá đặc biệt, vì không phải là sản phẩm phá hủy của một loại đá nào đó, cũng không phải phân ly từ dung dịch thật hay do sự ngưng keo, mà là sản phẩm của sinh vật (bao gồm động vật và thực vật) đã bị biến đổi thành vật chất hoàn toàn mới. Xuất phát từ đặc điểm đó. M.S. Svetsov (1968) đã tách các loại đá cháy được thành một nhóm độc lập, gọi là nhóm có nguồn gốc quang hợp. Bởi vì, sự phát triển của sinh vật, đặc biệt là thực vật, cũng như trong giai đoạn đầu của sự thành tạo các loại trầm tích này đều liên quan với nước, không khí và chịu sự tác dụng của năng lượng Mặt Trời.
Description: tr. 419-432.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19159
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)


Nhận xét